Loader
gpdr a ochrana osobních údajů
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
GPDR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ​

 • Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”), je společnost Roman Janečka, se sídlem xxx, IČ: xxx, DIČ: xx. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně - oddíl C, vložka 96597 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce: info@chatavalaska.cz.
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“)představují základní zásady, kterými se správce osobních údajů řídí při získávání a zpracovávaní osobních údajů.
 • Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky správce („webové stránky“),a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se správce či nikoliv (dále jen „subjekty údajů“).
 • Užíváním webových stránek správce berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ​

 • Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky, zpracováváme tyto údaje:
  • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresu, email, telefon, bankovní spojení, objednávku, fakturu, reklamaci
 • Pro účely účetní a daňové evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro plněný zákonných povinností tyto údaje:
  • dokumenty účetní a daňové evidence

  COOKIES​

  Správce využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru správce do prohlížeče/zařízení subjektu údajů a který při opětovné návštěvě webových stránek správce je zaslán zpět na server správce, což umožňuje správci lépe uzpůsobit obsah webových stránek jednotlivým subjektům údajů. Pomocí Cookies tak správce:
  • má o subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávaní
  • ukládá přihlašovací údaje subjektu údajů
  • přizpůsobuje subjektu údajů obsah webových stránek.
   Správce využívá následujících druhů Cookies:
   • technické Cookies, které umožnují základní provoz webových stránek
   • relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy subjekt údajů opustí webové stránky
   • permanentní Cookies, které umožnují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního subjektu údajů, jeho přístup na webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na webových stránkách
   • reklamní Cookies, které umožnují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.
   Užíváním webových stránek berete na vědomí používáním výše uvedených typů Cookies. Následně máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce webových stránek správce nebudou pro příslušný subjekt údajů dostupné.

  GOOGLE ANALYTICS​

  Správce na webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje správci sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti webových stránek. K ochraně osobních údajů společnosti Google LLC viz https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

  DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ​

  • Správce uchovává osobní údaje:
   • v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností, vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňováním nároků z těchto smluvních vztahů
   • po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
   • po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
  • Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě sděleného výslovného souhlasu, který může subjekt údajů kdykoliv odvolat.

  PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ​

  • Za podmínek stanovených GDPR má subjekt údajů právo:
   • Právo na smazání dle čl. 17 GDPR Pokud nám subjekt údajů někdy udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo jej kdykoliv odvolat a správce má povinnost údaje vymazat. Právo se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smluv, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.
   • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR Právem subjektu údajů je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel správce data zpracovává. Tyto informace poskytne správce ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Pokud bude subjekt údajů požadovat o sdělení informací, které o něm správce eviduje, bude nejprve potřebovat ověřit, zdali je skutečně osoba ta, které náleží dané informace. Právem správce je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují.
   • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR (případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR)
   • Právo vznést námitku na zpracování dle čl. 21 GDPR
   • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
   • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu údajů, a to na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ​

  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho emailu, konverzace přes sociální sítě či pomocí telefonu.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

  KONTAKTNÍ INFORMACE SPRÁVCE​

  S dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete obracet email info@chatavalaska.cz, nebo adresu správce:
  Roman Janečka
  xxx
  xxx

  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI​

  • Správce neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu webových stránek, který byl přebraný od třetích stran.
  • Správce nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé subjektu údajů v souvislosti s užíváním webových stránek.
  • Správce si vyhrazuje právo obsah webových stránek dle svého uvážení a bez nutnosti předem upozorňovat subjekty údajů kdykoliv pozměnit.